Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).


Ngày 11/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1572/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm tập trung hoàn thiện thể chế tiền tệ, nâng cao vị thế của Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Ngoài ra, mục tiêu của kế hoạch này là phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.Bên cạnh đó, Kế hoạch sẽ tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng.Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch hành động đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng; điều hành công cụ chính sách tiền tệ hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô để ổn định, phát triển thị trường tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, trong đó có việc xử lý căn bản tình trạng nợ xấu để đưa nợ xấu về mức độ an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng được phê duyệt theo Quyết định 254; triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020”; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát an toàn hệ thống thanh toán quốc gia.../.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: