Giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng. (Nguồn: TTXVN).


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2014 này quy định phạm vi hoạt động ngoại hối bao gồm phạm vi cơ bản trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế và các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước, quốc tế.Cụ thể, Thông tư quy định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng được phép đang thực hiện các hoạt động ngoại hối thực hiện thủ tục chuyển đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp thuận có thời hạn.Quá thời hạn quy định nêu trên, tổ chức tín dụng được phép phải chấm dứt các hoạt động ngoại hối không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi do không đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư.Trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại hối theo Giấy phép, Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước, quốc tế, các văn bản cho phép của Ngân hàng Nhà nước đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối được tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết trước ngày hết hạn chuyển đổi theo quy định trên phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối được phép thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thỏa thuận, hợp đồng đó. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn các thỏa thuận, hợp đồng nêu trên từ ngày hết thời hạn chuyển đổi chỉ được thực hiện khi nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù hợp với quy định của Thông tư này.Về điều kiện, phạm vi chuyển đổi, Ngân hàng Nhà nước xem xét, chuyển đổi các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước; xem xét, chuyển đổi các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế theo phạm vi quy định tại Thông tư này sang Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động khi tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: