Ảnh minh họa. (Ảnh: Thúy Hà)


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khá nhiều điểm mới so với các quy định hiện hành.Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 36 đã kế thừa quy định tích cực của Thông tư 15/2009/TT-NHNN, Thông tư 13/2010/TT-NHNN, Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 13; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định đáp ứng yêu cầu quản lý đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình tái cơ cấu cũng như phát triển bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng.Thông tư quy định việc xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp và việc xử lý đối với các trường hợp khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định, làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... Bổ sung quy định về vốn tự có và tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng...Đặc biệt, Thông tư mới quy định hệ số rủi ro đối với các khoản phải đòi cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán được điều chỉnh từ 250% theo quy định tại Thông tư 13 xuống còn 150% (là mức thấp nhất theo thông lệ) nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, chứng khoán phát triển.Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung quy định về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, hoàn thiện quy định tỷ lệ khả năng chi trả đối với những tài sản có tính thanh khoản cao. Tỷ lệ quy định cụ thể đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng.Bổ sung tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn được quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động của từng loại hình tổ chức tín dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, lành mạnh gắn với an toàn thanh khoản.Thông tư cũng bổ sung quy định tỷ lệ về việc đầu tư, mua trái phiếu chính phủ của từng loại hình tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư giấy tờ có tính thanh khoản cao, bảo đảm an toàn thanh khoản, chi trả của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đồng thời thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, bảo đảm an ninh tiền tệ...Ngoài ra, bổ sung một số quy định về điều kiện, giới hạn góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát của ngân hàng thương mại, công ty tài chính; việc ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác nhằm phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo, cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng.Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về việc cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu so với vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm hạn chế rủi ro cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và góp phần cho thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, lành mạnh.Bổ sung quy định về tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi để hỗ trợ bảo đảm an toàn thanh khoản, khả năng chi trả của tổ chức tín dụng. Tương tự như tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn, tỷ lệ này được quy định phù hợp với từng loại hình tổ chức tín dụng, tạo điều cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm an toàn trong hoạt động.Việc ban hành Thông tư số 36 nhằm hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đồng thời tạo cơ sở pháp lý thực hiện thành công mục tiêu, giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2015./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: