Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2013-2015.Theo đó, Thống đốc yêu cầu, nâng cao chất lượng tín dụng là phấn đấu đến cuối năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu hiện nay, kiểm soát có hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015.”Các tổ chức tín dụng còn phải đánh giá thực trạng nợ xấu, chất lượng tín dụng trong hai năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 theo các tiêu chí: Nợ xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác mua trái phiếu, cấp tín dụng; giá trị tài sản bảo đảm, số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tương ứng với từng loại hình; nợ xấu phân loại theo nhóm nợ, giá trị tài sản bảo đảm và số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tương ứng với từng nhóm nợ.Ngoài ra, các tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu phân loại theo tài sản bảo đảm (bất động sản, bất động sản hình thành trong tương lai, hàng hóa, tài sản bảo đảm khác), nợ xấu không có tài sản bảo đảm; nợ xấu phân loại theo đối tượng khách hàng tổ chức (doanh nghiệp nhà nước, gồm nợ xấu của tập đoàn kinh tế nhà nước và doanh nghiệp khác), cá nhân, hộ gia đình; nợ xấu phân loại theo ngành nghề; nợ xấu phát sinh theo công ty con, sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng;Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phân tích, đánh giá số liệu nợ xấu, cơ cấu nợ xấu vào thời điểm 30/6/2013 trong các trường hợp sau: nợ xấu xác định theo Quyết định số 493 và Quyết định số 18 nhưng không áp dụng Quyết định số 780 ngày 23/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.Nợ xấu được xác định theo quy định tại Thông tư 02 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các khoản cho vay trả lãi vay ngân hàng, bao gồm: nợ lãi đến hạn khách hàng không trả được tính vào nợ gốc của khoản vay, trong đó báo cáo rõ tổng dư nợ của các khoản nợ này đang được phân loại ở nhóm 1, 2 và các nhóm nợ khác; cho vay để trả lãi.Thống đốc yêu cầu tổ chức tín dụng cần đánh giá đúng mức độ rủi ro của các khoản vay nói trên, thực trạng tài chính, sản xuất kinh doanh của khách hàng liên quan đến các khoản vay này.Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp với quy định tại Quyết định 843, chỉ tiêu nợ xấu xử lý được (kết quả dự kiến) theo từng giải pháp, theo từng năm đến năm 2015, bao gồm cả nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản; các giải pháp, kế hoạch xử lý nợ xấu đối với công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng.Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức tín dụng đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp với quy định tại Quyết định 843, chỉ tiêu nợ xấu xử lý được (kết quả dự kiến) theo từng giải pháp, theo từng năm đến năm 2015, bao gồm cả nợ xấu bán cho VAMC; các giải pháp, kế hoạch xử lý nợ xấu đối với công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng; các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng…Các tổ chức tín dụng thực hiện những yêu cầu trên và báo cáo về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước ngày 30/11/2013./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: