Ngày 29/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 8986/NHNN-TTGSNH về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng.Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí hoạt động; không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành; không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số của Thống đốc về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.Thống đốc yêu cầu, tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của nhà nước) phải cáo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng để cho ý kiến về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.Cũng tại văn bản này, Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và tổ chức tín dụng báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có)./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: