Chính phủ đã ban hành Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.Nghị định gồm 6 điều, trong đó quy định thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần, thu từ sử dụng tiền lãi dầu, khí...Theo Nghị định, thu ngân sách Nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho phần vốn Nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị).Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.Đối với khoản cổ tức được chia đã nộp về Quỹ đặt tại SCIC từ ngày 1/1/2013 đến ngày 10/12/2013, SCIC có trách nhiệm nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 15/12/2013.Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có trách nhiệm rà soát, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần đôn đốc công ty nộp đầy đủ, kịp thời khoản cổ tức được chia về Quỹ để chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ. Số thu cổ tức nộp ngân sách Nhà nước được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương...Nghị định cũng quy định việc thu, sử dụng tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí năm 2012,2014; sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương để bù đắp giảm thu ngân sách địa phương; miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức...Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: