Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2014/QĐ- TTg quy định về nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.Quyết định được ký ngày 23/1 có 15 điều, nêu rõ Quyết định được áp dụng đối với tổ chức có nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc trích, lập, quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ đảm bảo nghĩa vụ tài chính cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Quỹ đảm bảo nghĩa vụ tài chính (sau đây gọi tắt là quỹ) do tổ chức có nhà máy điện hạt nhân quản lý, được thành lập nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Yêu cầu quản lý quỹ được nêu rõ là đảm bảo các nhiệm vụ thu và sử dụng nguồn vốn của quỹ thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này và pháp luật hiện hành có liên quan.Quyết định cũng đề cập cụ thể về nguồn thu của quỹ; sử dụng quỹ; đảm bảo nguồn ngoại tệ của quỹ; sử dụng tạm thời nguồn vốn nhàn rỗi của quỹ; mở tài khoản của quỹ; chế độ báo cáo; giám sát và kiểm toán hoạt động của quỹ; quản lý và điều hành quỹ; quyết toán quỹ.Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: