Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.Quyết định quy định địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguồn thu, nội dung chi, nguyên tắc đóng góp, hỗ trợ tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.Theo quyết định, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng.Quỹ mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, Kho bạc nhà nước. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. Quỹ thực hiện chức năng quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.Quỹ phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích…Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2014, thay thế Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Quyết định số 186/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: