Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Bảo Việt (Baoviet Bank) được tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.Mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Baoviet Bank.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Baoviet Bank phải có trách nhiệm yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên của Baoviet Bank hoặc trường hợp Baoviet Bank chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, Ngân hàng này phải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, Baoviet Bank cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu liên quan đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước thông báo./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: