Ngày 26/02/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 04/2014/TT-NHNN quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).Theo quy định, VAMC phải thực hiện việc công khai các thông tin sau: Các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu; các quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản, các quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do VAMC xây dựng; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VAMC đã được kiểm toán; mua nợ xấu từ tổ chức tín dụng; bán nợ xấu và bán tài sản bảo đảm.Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ VAMC để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; quy định việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, VAMC thực hiện theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.Thông tư cũng quy định, dơn vị báo cáo và thực hiện công khai, minh bạch thông tin là VAMC; đơn vị nhận báo cáo là Vụ Dự báo, thống kê. Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường, VAMC phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của Vụ Dự báo, thống kê.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: